Historie

Vznik jména Riedl

Takto vidí vznik jména Riedl  „The Hstorical Research Center – Europa.“ Možná, že až se podaří kontaktovat některé z Riedlů. kteří se honosí přídomkem titulu Riedl von Riedelstein tak se dovíme ještě něco jiného. Ale zatím pouze toto ....

Historie jména Riedl dle HRC

Jsou zde dvě možná vysvětlení ke vzniku germánského původu jména Riedl. Za prvé, je to patronymický zvyk odvozovat od vlastního jména otce. V tomto případě je Riedl spojován se jménem „Rudilo“, domáckou formou oblíbeného germánského jména „Rudolf“ a zkráceně to znamená „Rudolfův syn“. Rudlof samotný je odvozen od starogermánského jména „Hrodulf“, což znamená „sláva a vlk“

Alternativou je, že jde o lokální zvyk oněch časů odvozovat jméno od lokality, kde lidé tehdy žili. Zde by to se jednalo o město „Riedel“ a znamenalo by to „z Riedelu“. Riedel leží v jižním Německu, v části Bavorsko. Variantou k tomuto příjmení je „Riedle“. Obě příjmení nejsou omezena jen na Německou, ale vyskytují se i v jiných německy mluvících zemích, jako je Rakousko a Švýcarsko. Jako prvotní případ tohoto příjmení v Německu se objevil Hans Riedlin, který je na psaném záznamu v Keptenu v roce 1426 (Allgauer Heimatbuch) a jeden Gabriel der Ridler, jenž žil v roce 1380 v Munichu (Oberbayrisches Archiv fur vaterlandische Geschichte). Do raného středověku nebyly příjemní nejprve používány pro odlišení lidí, nesoucích stejné jméno vlastní. Se vzrůstající dokumentační činností v pozdním středověku se taková jména stala nepostradatelnými a osoby jejichž rozlišovací jména popisovala jejich živnost, sídlo, jméno otce nebo jiné osobní charakteristiky, zanechávali svá jména svým dětem a příjmení se stala dědičnými.

Ačkoli dnešní nositelé známého rodu Riedlů nemusí souhlasit, že toto období v germánské historii bylo poznamenáno vnitřními spory a rivalitou s papežstvím, byla i období míru, kdy docházelo k ekonomickému i kulturnímu rozmachu. Obchody kvetly a města rostla, jak rozlohou tak mocensky, bylo postaveno mnoho románských katedrál.

Fakticky, na začátku 13. století, středověká germánská dvorní epika a Minnesang (lyrická poezie o dvorní lásce) vzkvétala, poezie nesporně známá středověkým nositelům příjmení Riedl.

Co se týče architektury, toto období znamenalo začátek doby románského slohu a největším úspěchem této éry byl objev klenby, která umožnila konstruovat zděné  stropy, které byly přístupné světlu a odolávaly požárům, které často ničily mnohé pre-románské  stavby s většinou plochou střechou z trámů. Tento konečný objev umožnil stavbu katedrál  Worms a Mainz, katedrál, které mohou nositelé příjmení Riedl obdivovat dodnes. Bohaté dědictví, které germáni odkázali, zahrnujíc pozoruhodné nositele Riedlovy linie svými předky, je zajisté něco, co by mělo být uchováno dalším generacím.

Copyright (c)2006 Eda of Mlejn, Design by grafické studio Mlejn