Historie

Historie Šumvaldu

Osídlování horního toku Oskavy

Až do 13.století sahalo osídlení severní Moravy na sever až po pohoří,které se táhlo podkovovitě od Olomouce přes Štenberk za Uničov a přes dnešní Úsov k řece Moravě. Vše ostatní bylo pokryto rozsáhlými pralesy, kde obyvatelstvo ještě trvale nežilo. K posunu hranic dochází ve 13 a 14. století, kdy český živel pronikal z rovin do podhůří. Na rychlejší využití neosídlených ploch a přírodního bohatství domácí počet obyvatelstva nestačil, navíc místní lidé neznali ještě tak dobře dobývání rud. Proto dochází koncem 13. začátkem 14. století k cizí kolonializaci - přicházejí němečtí osadníci.

 

Páni ze Šumvaldu

V druhé polovině 13. století začíná mezi Uničovem a pozdejším hradem Sovincem vystupovat význačný šlechtický rod pánů ze Šumvaldu jako vlastník rozsáhlé vsi Šumvaldu a brzy i jiných obcí, které vznikly z jejich kolonizační činnosti. První zprávy o Šumvaldu a pánech z „Čistého Siemene“ (Šumvaldu) jsou v listinách z roku 1287. První z pánů šumvaldských byl Oneš ze Šumvaldu jako význačný zemský a zeměpanský hodnostář - komoří zemského soudu olomouckého. Vpravo je pečeť pana Oneše z Čistého Slémě z konce 13. století.
Žádné z větví šumvaldských se nepodařilo získat velké jmění, a tak se později vlastní páni ze Šumvaldu řadili jen k rodinám rytířským.
Rod pánů ze Šumvaldu, ale získal již v první polovině 14. století také nepříliš vzdálený Žerotín a ten pak dal jejich větvi jméno trvalé. Tak vznikla slavná rodina pánů ze Žerotína. V 15. století přechází panství šumvaldské a Zadní Sokolom v majetek Zvolenský a potom na pány z Miličína.
Od roku 1535 se postupně prodával majetek Miličínských rodu z Boskovic a tak celý původní majetek přešel k Úsovu.  

Vznik jména Šumvald

Pán Oneš asi dostal půdu na severu a založil na ní novou ves „Čisté slémě“ nebo tuto tuto malou zeměpanskou ves dostal i s rozsáhlými pozemky na nichž založil ve velkém rozsahu novou ves a dal jí po cizím vzoru, jak tehdy bylo zvykem v době posledních Přemyslovců, německé jméno „Šumvald“.
Z jazykospytného hlediska je jméno Šumvald vlastně prostým překladem českého názvu do němčiny. Slémě či Siemeno je vrchní krokev na střeše, respektive hřeben střechy v přeneseném smyslu slova i hřeben horského hřbetu, horský hřbet, Čistý je krásný, tedy Čisté Siemeno značí krásný horský hřbet nebo les, čili totéž, co nám praví německý název Schoenvald.  

Copyright (c)2007 Eda of Mlejn, Design by grafické studio Mlejn